History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
[3].Telugu Christian Song-"Deva Paapini".3gp
December 08, 2018 02:49 PM PST

[३].తెలుగు క్రైస్తవ గీతం-"Deva Paapini".3gp /// 1 కొరింథీయులకు - చాప్టర్ 15:
1 మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచుచున్నాను.
2 మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియున్నారు. మీ విశ్వా సము వ్యర్థమైతేనే గాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించితినో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొనియున్న యెడల ఆ సువార్తవలననే మీరు రక్షణపొందువారై యుందురు.
3 నాకియ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితిని. అదేమనగా, లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపములనిమిత్తము మృతిపొందెను, సమాధిచేయబడెను,
4 లేఖనముల ప్రకారము మూడవదినమున లేపబడెను.
5 ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండ్రెండుగురికిని కనబడెను.
6 అటుపిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్కసమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇప్పటివరకు నిలిచియున్నారు, కొందరు నిద్రించిరి.
7 తరువాత ఆయన యాకోబుకును, అటుతరువాత అపొస్తలుల కందరికిని కన బడెను.
8 అందరికి కడపట అకాలమందు పుట్టినట్టున్న నాకును కనబడెను;
9 ఏలయనగా నేను అపొస్తలులందరిలో తక్కువవాడను దేవుని సంఘమును హింసించినందున అపొస్తలుడనబడుటకు యోగ్యుడనుకాను.
10 అయినను నేనేమైయున్నానో అది దేవుని కృపవలననే అయియున్నాను. మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయనకృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని, వారందరికంటె నేనెక్కువగా ప్రయాసపడితిని.
11 నేనైననేమి వారైననేమి, ఆలాగుననే మేము ప్రకటించుచున్నాము, ఆలాగుననే మీరును విశ్వసించితిరి.

"You are Very Nice to Me"-Telugu Gospel Song-"Neevunte naku chalu yasayya"-Pastor Jothi raju, Eluru.3gp
December 08, 2018 02:48 PM PST

తెలుగు సువార్త సాంగ్ - "నీవూంటే నాకు చాల యస్యయ్య" -పాస్టర్ జోతి రాజు, ఏలూరు.3gp

Telugu Gospel Song-"Preminchedhan Adhikamuga"(With Lyrics)-Father S. J. Berchmans.3gp
December 08, 2018 02:48 PM PST

తెలుగు సువార్త గీతం.3gp

Telugu Gospel Song-"Ninne Preminthunu".3gp
December 08, 2018 02:48 PM PST

తెగుల సువార్త సాంగ్ - "నిన్న ప్రీమ్నును" .3gp

Telugu Gospel Song-"In My Heart"-Jeevanadhini Naa Hrudayamulo.3gp
December 08, 2018 02:47 PM PST

జీవావాధీని నా హృదయములో-తెలుగు గాస్పెల్ సాంగ్ (ఇంగ్లీష్ ఉపశీర్షిక).3gp

Telugu-(Good News).3gp
December 08, 2018 02:47 PM PST

"గుడ్ న్యూస్"-తెలుగు.3gp

Telugu-(Acts of the HOLY SPIRIT).3gp
December 08, 2018 02:47 PM PST

"చట్టాలు ది ది పవిత్ర ఆత్మ"-తెలుగు.3gp

Telugu-(Words of Life).mp3
December 08, 2018 02:46 PM PST

"పదాలు ఆఫ్ లైఫ్"-తెలుగు.mp3

[4].Marathi Christian Song-"Dhanyawadh Yeshula".3gp
December 08, 2018 02:46 PM PST

[४]."Thanks Jesus"-मराठी ख्रिस्ती गाणे.3gp . /// Marathi-1 Corinthians 15: 1. आता बंधूंनो, मला तुम्हाला आठवण करुन द्यावीशी वाटते, की ज्या सुवार्तेविषयी मी तुम्हाला उपदेश केला व जी तुम्हीसुद्धा स्वीकारलीत व जिच्यात तुम्ही बळकट आहात. 2. आणि जिच्यामुळे तुमचे तारण झाले आहे. ज्या वचनाने मी तुम्हांस सुवार्ता सांगितली ते तुम्ही दृढ धरता तर तुम्ही विश्वास धरल्याशिवाय काही उपयोग नाही, नाहीतर तुमची स्वीकृती व्यर्थ आहे. 3. कारण मलासुद्धा पहिल्यांदा जे मिळाले ते मी तुमच्या स्वाधीन केले: ते हे की ख्रिस्त आमच्या पापांसाठी मरण पावला, हे जे वचनात लिहिले आहे. 4. व त्याला पुरण्यात आले. व तिसऱ्या दिवशी त्याला उठविण्यात आले. 5. व तो पेत्राला दिसला, नंतर बारा प्रेषितांना, 6. नंतर तो एकाच वेळी पाचशे हून अधिक बांधवांना दिसला. त्यांच्यापैकी बहुसंख्य अजूनही जिवंत आहेत, तर काही मेले आहेत. 7. नंतर तो याकोबाला दिसला, मग पुन्हा तो सर्व प्रेषितांना दिसला. 8. आणि शेवटी मी जो अवेळी जन्मलो, त्या मलासुद्धा तो दिसला. 9. कारण प्रेषितांमध्ये मी कनिष्ठ आहे, मी प्रेषित म्हणून घेण्याच्यासुद्धा योग्यतेचा नाही, कारण देवाच्या मंडळीचा मी छळ केला. 10. पण देवाच्या दयेने मी जो आहे तो मी (प्रेषित) आहे. आणि त्याची माझ्यावरची कृपा व्यर्थ गेली नाही, उलट त्या सर्वांपेक्षा अधिक काम मी केले आहे, करणारा मी नव्हतो, तर देवाची दया जी माझ्याबरोबर होती, ती करीत होती. 11. म्हणून, जरी मी तुम्हांला उपदेश केला किंवा त्यांनी उपदेश केला, तरी आम्ही सर्व हाच उपदेश करु, आणि तुम्ही यावरच विश्वास ठेवला.

Marathi Church Hymns. घ्या नि खा देह माझा.....3gp
December 08, 2018 02:46 PM PST

"Eat My Fresh for Free"-"घ्या नि खा देह माझा"-मराठी चर्च मंत्र.3gp

Previous Page  |  Next Page